English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ & đóng góp ý kiến xây dựng cho trang web TuviGLOBAL ngày càng được phát triển tốt đẹp hơn trong suốt thời gian gần 20 năm qua.     THÁI ẤT TỬ VI CANH TÝ 2020 TRỌN BỘ NAM NỮ MẠNG (Nam & Nữ)     Xem Tử vi và Xem Hạn miễn phí     Dịch vụ mới cho mục Giải Đáp Nhanh 15 phút, Spread Betting (Cá Chênh Lệch), xin mời quý vị vào trang CHU DỊCH => Giải Đáp Nhanh 15 phút để biết thêm chi tiết.     Bàn Về 12 Giờ Âm Lịch & Cách Lấy Giờ Sinh Của TUVIGLOBAL     TuviGLOBAL đã có sách mới cập nhật: Tử vi đẩu số nhập môn. Tử vi trọn đời. So duyên lục thập hoa giáp (so tuổi vợ chồng). CHỌN VIỆC THEO LỊCH ÂM.     XEM SƠ LƯỢC TỬ VI MẬU TUẤT 2018     Cung cấp giờ sinh đúng     
XEM SƠ LƯỢC TỬ VI TÂN SỬU 2021
HẠN VẬN TỐT-XẤU NĂM TÂN SỬU [ 2021- 2022 ]
Bính Tý (19.01.1996 - 06.01.1997) - Nam mạng
Bính Tý (19.01.1996 - 06.01.1997) - Nữ mạng
Bính Tý (lớn) (24.01.1936 - 10.02.1937) - Nam mạng
Bính Tý (lớn) (24.01.1936 - 10.02.1937) - Nữ mạng
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Nam mạng
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Nữ mạng
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.01.1985) - Nam mạng
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.01.1985) - Nữ mạng
Mậu Tý (07.02.2008 - 25.01.2009) - Nam mạng
Mậu Tý (07.02.2008 - 25.01.2009) - Nữ mạng
Mậu Tý (lớn) (10.02.1948 - 28.01.1949) - Nam mạng
Mậu Tý (lớn) (10.02.1948 - 28.01.1949) - Nữ mạng
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Nam mạng
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Nữ mạng
Sửu
Ất Sửu (21.01.1985 - 08.02.1986) - Nam mạng
Ất Sửu (21.01.1985 - 08.02.1986) - Nữ mạng
Kỷ Sửu (26.01.2009 - 13.02.2010) - Nam mạng
Kỷ Sửu (26.01.2009 - 13.02.2010) - Nữ mạng
Kỷ Sửu (lớn) (29.01.1949 - 16.02.1950) - Nam mạng
Kỷ Sửu (lớn) (29.01.1949 - 16.02.1950) - Nữ mạng
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.01.1974) - Nam mạng
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.01.1974) - Nữ mạng
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Nam mạng
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Nữ mạng
Đinh Sửu (07.01.1997 - 27.01.1998) - Nam mạng
Đinh Sửu (07.01.1997 - 27.01.1998) - Nữ mạng
Đinh Sửu (lớn) (11.02.1937 - 30.01.1938) - Nam mạng
Đinh Sửu (lớn) (11.02.1937 - 30.01.1938) - Nữ mạng
Dần
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Nam mạng
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Nữ mạng
Canh Dần (14.02.2010 - 02.02.2011) - Nam mạng
Canh Dần (14.02.2010 - 02.02.2011) - Nữ mạng
Canh Dần (lớn) (17.02.1950 - 05.02.1951) - Nam mạng
Canh Dần (lớn) (17.02.1950 - 05.02.1951) - Nữ mạng
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Nam mạng
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Nữ mạng
Mậu Dần (28.01.1998 - 15.02.1999) - Nam mạng
Mậu Dần (28.01.1998 - 15.02.1999) - Nữ mạng
Mậu Dần (lớn) (31.01.1938 - 18.02.1939) - Nam mạng
Mậu Dần (lớn) (31.01.1938 - 18.02.1939) - Nữ mạng
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Nam mạng
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Nữ mạng
Mão
Ất Mão (11.02.1975 - 31.01.1976) - Nam mạng
Ất Mão (11.02.1975 - 31.01.1976) - Nữ mạng
Kỷ Mão (31.02.1999 - 16.02.2000) - Nam mạng
Kỷ Mão (31.02.1999 - 16.02.2000) - Nữ mạng
Kỷ Mão (lớn) (19.02.1939 - 07.02.1940) - Nam mạng
Kỷ Mão (lớn) (19.02.1939 - 07.02.1940) - Nữ mạng
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Nam mạng
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Nữ mạng
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Nam mạng
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Nữ mạng
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988) - Nam mạng
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988) - Nữ mạng
Thìn
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Nam mạng
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Nữ mạng
Canh Thìn (05.02.2000 - 23.01.2001) - Nam mạng
Canh Thìn (05.02.2000 - 23.01.2001) - Nữ mạng
Canh Thìn (lớn) (08.02.1940 - 26.01.1941) - Nam mạng
Canh Thìn (lớn) (08.02.1940 - 26.01.1941) - Nữ mạng
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Nam mạng
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Nữ mạng
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Nam mạng
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Nữ mạng
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Nam mạng
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Nữ mạng
Tỵ
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Nam mạng
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Nữ mạng
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Nam mạng
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Nữ mạng
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Nam mạng
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Nữ mạng
Tân Tỵ (24.01.2001 - 11.02.2002) - Nam mạng
Tân Tỵ (24.01.2001 - 11.02.2002) - Nữ mạng
Tân Tỵ (lớn) (27.01.1941 - 14.02.1942) - Nam mạng
Tân Tỵ (lớn) (27.01.1941 - 14.02.1942) - Nữ mạng
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Nam mạng
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Nữ mạng
Ngọ
Bính Ngọ (31.01.1966 - 08.02.1967) - Nam mạng
Bính Ngọ (31.01.1966 - 08.02.1967) - Nữ mạng
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Nam mạng
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Nữ mạng
Canh Ngọ (lớn) (30.01.1930 - 16.02.1931) - Nam mạng
Canh Ngọ (lớn) (30.01.1930 - 16.02.1931) - Nữ mạng
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Nam mạng
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Nữ mạng
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Nam mạng
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Nữ mạng
Nhâm Ngọ (02.02.2002 - 11.01.2003) - Nam mạng
Nhâm Ngọ (02.02.2002 - 11.01.2003) - Nữ mạng
Nhâm Ngọ (lớn) (15.02.1942 - 04.02.1943) - Nam mạng
Nhâm Ngọ (lớn) (15.02.1942 - 04.02.1943) - Nữ mạng
Mùi
Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956) - Nam mạng
Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956) - Nữ mạng
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Nam mạng
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Nữ mạng
Quý Mùi (01.02.2003 - 22.1.2004) - Nam mạng
Quý Mùi (01.02.2003 - 22.1.2004) - Nữ mạng
Quý Mùi (lớn) (05.02.1943 - 24.01.1944) - Nam mạng
Quý Mùi (lớn) (05.02.1943 - 24.01.1944) - Nữ mạng
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Nam mạng
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Nữ mạng
Tân Mùi (lớn) (17.02.1931 - 05.02.1932) - Nam mạng
Tân Mùi (lớn) (17.02.1931 - 05.02.1932) - Nữ mạng
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Nam mạng
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Nữ mạng
Thân
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Nam mạng
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Nữ mạng
Canh Thân (16.02.1980 - 14.02.1981) - Nam mạng
Canh Thân (16.02.1980 - 14.02.1981) - Nữ mạng
Giáp Thân (22.01.2004 - 08.02.2005) - Nam mạng
Giáp Thân (22.01.2004 - 08.02.2005) - Nữ mạng
Giáp Thân (lớn ) (25.01.1944 - 12.02.1945) - Nam mạng
Giáp Thân (lớn ) (25.01.1944 - 12.02.1945) - Nữ mạng
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Nam mạng
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Nữ mạng
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Nam mạng
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Nữ mạng
Nhâm Thân (lớn) (06.02.1932 - 25.01.1933) - Nam mạng
Nhâm Thân (lớn) (06.02.1932 - 25.01.1933) - Nữ mạng
Dậu
Ất Dậu (09.02.2005 - 28.01.2006) - Nam mạng
Ất Dậu (09.02.2005 - 28.01.2006) - Nữ mạng
Ất Dậu (lớn) (13.02.1945 - 01.02.1946) - Nam mạng
Ất Dậu (lớn) (13.02.1945 - 01.02.1946) - Nữ mạng
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Nam mạng
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Nữ mạng
Quý Dậu (23.01.1993 - 09.02.1994) - Nam mạng
Quý Dậu (23.01.1993 - 09.02.1994) - Nữ mạng
Quý Dậu (lớn) (26.01.1933 - 13.02.1934) - Nam mạng
Quý Dậu (lớn) (26.01.1933 - 13.02.1934) - Nữ mạng
Tân Dậu (15.02.1981 - 24.01.1982) - Nam mạng
Tân Dậu (15.02.1981 - 24.01.1982) - Nữ mạng
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Nam mạng
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Nữ mạng
Tuất
Bính Tuất (29.01.2006 - 16.02.2007) - Nam mạng
Bính Tuất (29.01.2006 - 16.02.2007) - Nữ mạng
Bính Tuất (lớn) (02.02.1946 - 21.01.1947) - Nam mạng
Bính Tuất (lớn) (02.02.1946 - 21.01.1947) - Nữ mạng
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Nam mạng
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Nữ mạng
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Nam mạng
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Nữ mạng
Giáp Tuất (lớn) (14.02.1934 - 03.02.1935) - Nam mạng
Giáp Tuất (lớn) (14.02.1934 - 03.02.1935) - Nữ mạng
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Nam mạng
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Nữ mạng
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 13.02.1983) - Nam mạng
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 13.02.1983) - Nữ mạng
Hợi
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Nam mạng
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Nữ mạng
Ất Hợi (lớn) (04.02.1935 - 23.01.1936) - Nam mạng
Ất Hợi (lớn) (04.02.1935 - 23.01.1936) - Nữ mạng
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Nam mạng
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Nữ mạng
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Nam mạng
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Nữ mạng
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Nam mạng
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Nữ mạng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.