English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
THUẬT SỐ CHU DỊCH
Tác giả: Liên Châu
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 336 pages

"Kinh Dịch" phản ánh mô thức phát triển tuần hoàn theo chu kỳ, "thôi miên đạo dĩ minh nhân sự" (suy đoán đạo trời để biết việc của con người), hướng dẫn con người nhận thức thế giới tự nhiên, khơi dậy trí tuệ sáng tạo; tu nhân dưỡng tính, để cùng với trời đất cảm ứng lẫn nhau, không ngừng sinh sôi, phát triển.

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$30 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.