English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TIÊN THIÊN DIỆT SỐ DỊ BỐC TIÊN TRI
Tác giả: Nguyễn Khắc Hài
Từ xưa đến nay các loại sách xuất bản về môn bói khoa bằng Việt ngữ, chưa có vị nào soạn ra quyển Tiên-Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri của ông Thiệu Khương Tiết tiên sinh. Vậy nay tôi đã có kinh nghiệm 40 năm rồi, tôi thấy quyển Tiên-Thiên Diệt Số Dị Bốc Tiên Tri này cầu ứng như thần, như hình với bóng, nhứt nhứt đều đúng theo sự thắc mắc của người đi cầu bói.  


Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$25 US

Xem giỏ hàng
CÁC SÁCH KHÁC
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.