English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
KHỔNG MINH THẦN TÓAN
Tác giả: Trần Đại Bính
"Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân sư của Lưu Bị đời Tam quốc, và có thể nói là vị quân sư của mọi triều đại (về sau, của Trung Hoa). "Khổng Minh Thần Toán" trải qua bao thế kỷ, đã vẫn là một thứ KIM CHỈ NAM cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này.
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$25 US

Xem giỏ hàng
CÁC SÁCH KHÁC
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.