English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
KHỔNG MINH THẦN SỐ
Tác giả: Nguyễn Chí Viễn
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 407 pages
 

Đặt hương án hướng về phía chính nam. Trên hương án bày lò hương, sách KHỎNG MINH THẦN SỐ và con linh quy đựng 3 đồng tiền.
Người xin quẻ y phục chỉnh tề, đốt nến thắp hương, đứng nghiêm cẩn trước án, bỏ hết tạp niệm, chuyên tâm trí ý vào việc bốc vấn...
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$30 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.